Sunday, 7 August 2016

A message to Muslims living in Sweden: "Integration" not "domination"


Sweden. Muslim women 2016.

New "fashion" trend for Sweden, 2050 ??  - or you will be killed or have acid thrown into your face ??

Time to wake up !!  Awaken from your hypnosis:

Many people in the world do not want to integrate. 
In these forms of Islam, they believe in "domination" - over you - the Swedes, and certainly over women. They will end up treating you like dogs. 

Make objections to your sleeping politicians now, before it's too late.


Article...

Pekgul: The veil spread with brutal methods

GUEST COLUMN Summer Column:

There are Islamist groups who want to force other Muslims into their version of Islam.


When after 20 years for the first time returned to Kurdistan in 2000, the street scene changed in a way so that I barely recognized myself. This trend has continued since then. The whole society is marked by religion in a way that was unknown when I lived there as a child. In the 1970s, the discussion was about religion completely irrelevant in the political context. It discussed then was the political ideologies and struggle for Kurdish rights. Today, all the problems related to the Prophet Muhammad and the Quran. My relatives told me that the Islamist movement which in the 1960s began as a small organization, quickly gained strength in the 1990s. The Turkish military let Islamists grow strong in the 1980s as a way to crush the strong Kurdish and Turkish left-wing movement.

I remember that in the 1970s there were only imams wives who wore the veil. The young and the educated women dressed after the Western fashion. In the 2000s, more and more women have taken to wearing a long coat and a kind of nationwide scarf that did not exist at all before.

Islamist movement got its strength mainly through its militant methods. When fundamentalists in the early 90s, became strong in Batman in Kurdistan risked a woman that went out barefoot to get a razor contributed to the leg of the men who appointed themselves to the moral guardians. For example, the risk of women who went out bare-headed to get corrosive acid thrown in her face. During this period, was murdered over a thousand young Kurdish men only in the small town of Batman, the Islamist movement that questioned its approach to women.


Image (Feb 2015):  Militant Islamism coming to a European country near you...  Close the borders to rapist, terrorist Muslim men - that means, all Muslim males... all of them, from the age of 10 years old and over. We've already seen a 4-year-old detonate a car explosion who was radicalised into ISIS by his dumb-arese father !!  Demand full investigation of all applicants before they are processed by Migrationsverket (Swedish migrations).


Then when I visited Batman told my husband's sisters with pride about his relative Emin who, despite great risks had dared to oppose the Islamists. In the residential Emin lived there was not a woman who went around in a niqab. A new family moved in. Woman wore the niqab, the Turkish variant where not even the eyes visible. All men who lived in the area felt insulted because her husband apparently regarded them as potential rapists. Meanwhile, the Islamists are strong and there were not many who dared oppose them. Most felt insulted my husband's relatives Emin. The last straw for Emin was one day when he came home and found Islamist happily conversing his wife. Emin walked up to the man and said quietly:

"Hey you your damn man, moving here and watching our women, but we can not even see your woman. Not only will you look at my wife, you have the nerve to come here and talk to her too. Do you think that just you have honor? Right now, you have three choices: move from here, take your wife niqaben so we also get to see her, or will you get such a beating from me you can not get up in months. "

The story ends with the man to allow his wife to go out without the niqab. His wife says to neighbors that she is Emin eternally grateful that she can see the world outside the home.

Last week I went with a relative through a park in Tensta. My relative who lives in another part of Stockholm reacted strongly to see so many women and even children wrapped in large shawls. Seeing preschoolers wrapped in tygsjok that prevents them play freely made my relative very upset. We both knew the story of the three options put Emin Islamist facing. My relative also felt insulted and wanted to go to a three-year-old's father and immediately give him a spanking. I pulled him out of there even if I fully understand his reaction.

For me show these examples clearly that the discussions we have had in recent years, for example, about which jobs you should be able to wear the niqab not only should start from the perspective how best to facilitate the integration of Muslims in a Christian but secular country like Sweden. The discussion should not ignore the fundamentalist and reactionary groups want to impose on Muslims all over the world their version of Islam, often with brutal methods.


Original article in Swedish here >>
http://www.gp.se/ledare/pekgul-sl%C3%B6jan-sprids-med-brutala-metoder-1.3534234Pekgul: Slöjan sprids med brutala metoder

GÄSTKRÖNIKA Sommarkolumnen: 


Det finns islamistiska grupperingar som vill tvinga på andra muslimer sin version av Islam.


När jag efter 20 år för första gången återvände till Kurdistan år 2000 hade gatubilden förändrats på ett sätt så att jag knappt kände igen mig. Den här utvecklingen har fortsatt sedan dess. Hela samhället präglas av religionen på ett sätt som var okänt när jag bodde där som barn. På 1970-talet var diskussionen om religion fullständigt irrelevant i politiska sammanhang. Det som diskuterades då var politiska ideologier och kampen för kurdernas rättigheter. Idag relateras alla problem till profeten Muhammed och Koranen.  Mina släktingar berättade att den islamistiska rörelsen som på 1960-talet började som en liten organisation, snabbt växte i styrka under 1990-talet. Den turkiska militären lät islamisterna växa sig starka under 1980-talet som ett sätt att krossa den starka kurdiska och turkiska vänsterrörelsen.

Jag minns att på 1970-talet var det endast imamernas fruar som bar slöja. Ungdomarna och de utbildade kvinnorna klädde sig efter det västerländska modet. Under 2000-talet har allt fler kvinnor har börjat bära lång kappa och en slags täckande sjal som inte förekom alls förut.

Islamist-rörelsen fick sin styrka främst genom sina militanta metoder. När fundamentalisterna i början av 90-talet blev starka i Batman i Kurdistan riskerade en kvinna som gick ut barbent att få ett rakblad skjutet på benet av män som utsett sig själva till moralens väktare. Till exempel riskerade kvinnor som gick ut barhuvade att få frätande syra kastad i ansiktet. Under den här perioden mördades över tusen unga kurdiska män bara i den lilla staden Batman av den islamistiska rörelsen för att de ifrågasatte dess syn på kvinnor.

Då när jag besökte Batman berättade min mans systrar med stolthet om sin släkting Emin som trots stora risker hade vågat sätta sig upp mot en islamist. I det bostadsområde Emin bodde fanns inte en kvinna som gick runt i niqab. En ny familj flyttade in. Kvinnan bar niqab, den turkiska varianten där inte ens ögonen syns. Alla män som bodde i området kände sig förolämpade eftersom hennes man tydligen betraktade dem som potentiella våldtäktsmän.  Samtidigt var islamisterna starka och det var inte många som vågade sätta sig emot dem. Mest förolämpad kände sig min mans släkting Emin. Droppen för Emin blev när han en dag kom hem och fann islamisten glatt konverserande hans fru. Emin gick fram till mannen och sade lugnt:

"Hörru du din förbannade karl, du flyttar hit och tittar på våra kvinnor men vi får inte ens se din kvinna. Inte nog med att du tittar på min fru, du har mage att komma hit och samtala med henne också. Tror du att bara du har heder? Just nu har du tre val: Flytta härifrån, ta av din fru niqaben så vi också får se henne, eller kommer du få så mycket stryk av mig att du inte kan resa dig på månader."

Historien slutar med att mannen tillåter sin fru att gå ut utan niqab. Hans fru säger till grannar att hon är Emin evigt tacksam för att hon nu kan se världen utanför hemmet.

I förra veckan gick jag tillsammans med en släkting genom en park i Tensta. Min släkting som bor i en annan del av Stockholm reagerade starkt över att se så många kvinnor och till och med barn insvepta i stora schalar. Att se förskolebarn insvepta i tygsjok som hindrar dem att leka fritt gjorde min släkting mycket upprörd. Vi kände båda till historien om de tre alternativ Emin ställde islamisten inför. Min släkting kände sig också förolämpad och ville gå fram till en tre- årings pappa och direkt ge honom ett kok stryk. Jag drog honom därifrån även om jag till fullo förstår hans reaktion.

För mig visar de här exemplen tydligt att de diskussioner vi haft under senare år t ex om på vilka arbetsplatser man ska kunna bära niqab inte enbart borde utgå från perspektivet hur man lämpligast underlättar integrationen av muslimer i ett kristet men sekulärt land som Sverige. I diskussionen borde man inte bortse från hur fundamentalistiska och bakåtsträvande grupperingar vill tvinga på muslimer över hela världen sin version av islam, ofta med mycket brutala metoder.

Source: http://www.gp.se/ledare/pekgul-sl%C3%B6jan-sprids-med-brutala-metoder-1.3534234

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment. All comments are moderated - BronnyNZ